f

Get in on this viral marvel and start spreading that buzz! Buzzy was made for all up and coming modern publishers & magazines!

Fb. In. Tw. Be.

VUCA VE LİDERLİK

Okuyacağınız yazıma iki temel soruya cevap arayarak girmek isterim;

İçinde bulunduğumuz zaman diliminde işletmeleri ve organizasyonları hızlı ve çevik olmak zorunda bırakan nedir?

Neden bazı işletmeler ve organizasyonlar en çabuk şekilde değişime ayak uydurabiliyorken diğerleri bu dönüşümü başaramamaktadır?

Uzun süredir etkisi altında olduğumuz VUCA dünyası olarak adlandırılan ve Türkiye’nin de tüm unsurlarının ciddi manada etkilendiği ve mücadele etmek, yönetmek durumunda olduğu koşullar bulunmakta. Haliyle globalleşen dünyada mevcut gidişatı da göz önüne bulunduracak olursak, değişim hız kesmeden devam ediyor. Haliyle bu koşullara adapte olmak ve işletmeleri etkileyecek yıkıcı değişimleri ön görmek elbette işletmelere yön veren liderlere düşüyor.

 

 

 

 

Volatility (Değişkenlik, Oynaklık)
Uncertainty (Belirsizlik)
Complexity (Karmaşıklık)
Ambiguity (Muğlaklık, Anlaşılmazlık)

VUCA dünyasının temel yapı taşlarından biri muğlaklık. Muğlaklığı ortadan kaldırabilmek ve yönetebilmek için çevik liderliği sergileyebilmek olmazsa olmaz bir gereklilik.

İşletmeler bazı yetkinlikleri etkin bir şekilde hayata geçirebildiklerinde, önlerindeki engelleri ortadan kaldıracak çevik hareket edecek organizasyonlar oluşturabilmektir. Böylelikle işletmeler hem rekabet avantajı elde ederek stratejik çeviklik sergileyip VUCA dünyasında ayakta kalabilecek, hem de kendine özgü yapı ve süreçler oluşturarak sürdürülebilir olmayı başaracaklardır. Peki nedir bu yetkinlikler?

Esnek olabilmek ve stratejik çeviklik

Günümüzde işletmeler için önemli ihtiyaçlarından biri inovasyon ve yaratıcılık oldu. Bu durumda liderler çevresindeki insanların, özellikle de yeni jenerasyon çalışanların farklı fikir ve görüşlerine açık olmak, işleyişteki küçük hatalarına hoşgörülü olmak, yaratıcı ve yenilikçi fikirlerin sunula bilindiği özgür ve güvenli ortamı oluşturmak durumundadırlar.

Stratejik çeviklik, işletmede yenilikçi iş yapış şekillerini geliştirebilmek, tüm paydaşların görüşlerine önem verip sürdürülebilir olmak adına gerekli güncellemeleri yapabilmektir. Esneklik bu anlamda stratejik çevikliği de destekliyor, hatta temel unsurlarından biri oluyor. Aksi düşünüldüğünde geçmişe yaptıklarımızın her daim bizi ileriye taşıyacağını zannediyoruz ve farkında olmadan önyargılarımız ve alışkanlıklarımız nedeniyle Nokia örneği gibi bir anda geri kalan veya yok olan işletmeler arasında kendimizi buluyoruz.

Dayanıklı ve Kararlı

Bahsettiğimiz VUCA dünyasında liderler, varlıklarını sürdürebilmek için her türlü değişime ve değişim hızına uyum sağlayabilmeli, çetrefilli problemleri çözebilmek için pes etmeden ve dinamik bir şekilde karar alarak yol haritası belirlemeli. Çevik organizasyonlar oluşturabilmek için değişim ihtiyaçlarına göre işletme içinden ve dışından gelecek dirençleri de göğüslemek ve üstesinden gelebilmek gerekiyor. Oluşturulacak görev odaklı çevik grupların yaptığı işlerin hem savunucusu olabilmek hem de motivasyonlarının azaldığı zamanlarda onların enerjisini yükselterek dayanıklı ve kararlı bir tavır sergilemek en büyük motivasyon kaynağı olacaktır.

“ Günümüz koşullarında, liderlerin özellikle her durumla ilgili kararı kendisinin vererek kontrolü elinde tutması ve merkeziyetçi bir yönetim sergilemesi maalesef sonuç vermemektedir. ”

İnisiyatif almak / kullanmak ve yetki devri

Günümüz trendlerine ve değişime ayak uydurmanın yolu proaktif olabilmekten geçiyor. Proaktif davranışın temelinde ise öngörülü olmak ve inisiyatif alabilmek var. Birçok yönetici geliştirme ve liderlik eğitiminde bu konuya parmak basılmasına rağmen ne yazık ki uygulamaya pek geçirilmediğini görüyoruz. Böyle olmasının birçok sebebi var: En öne çıkan sebep, lider / yönetici koltuk sevdası sebebiyle yerine aday yetiştirmiyor, diğer sebep ise her şeyi kendim yapayım derdine düşüyor, son olarak ise o makama liyakat esasına göre gelmediği için kendi yetersizliği ortaya çıkmasın diye hiç o toplara girmiyor. Her durumda inisiyatif kullanma becerisine sahip olan işletmeler ve organizasyonlar sahip olamayan, duran ve bekleyen (hantal hiyerarşiler) işletmelere göre daima daha başarılı olacaklardır.

Çevik organizasyon yaratabilmek ve liderlerin inisiyatif kullanabilen çalışanlar ve gruplar yetiştirebilmesi adına öncelikle mikro yönetim ve koltuk sevdasından vazgeçilmeli, işletmenin değerleri ve vizyonuyla örtüşen genel yön ve prensipler tüm paydaşlarla şeffaf ve doğru bir şekilde paylaşılmalıdır. Kişi ve grupların gideceği yön belirtilmeli, nasıl olması gerektiği ve iş yapış tarzıyla ilgili kararlar aşağıya bırakılmalıdır. Fakat inisiyatif alanların unutmaması gereken konu da şu; inisiyatif alan kişi veya grup iş sonuçlarının sorumluluğunu da almakla mükelleftir.

Güven oluşturma

İşletmelerde güvenin ne seviyede olduğunu nasıl anlarız? O işletmede inisiyatif alanların sayısına ve alt birimlere ne derece fazla sorumluluk ve yetki verildiğini irdelemek yeterli olacaktır. Güvenin gerçek anlamda tesis edildiği ve pekiştirildiği ortamlarda daha fazla ekip çalışması, daha fazla yaratıcılık, yenilikçilik, daha fazla çaba ve zorluklarla daha fazla mücadele görülmektedir.

Güveni oluşturmak adına liderlerin iki yönlü iletişimi sağlamaları son derece önemlidir. İletişimde ve ilişkilerde şeffaflık, gerçeklik, tutarlı olmak güvenin sağlanmasında önemli hususların başında geliyor. Bu çok yönlü iletişim ve ilişki yönetimini hem kurum içi hem de kurum dışı olarak değerlendirmekte fayda var. Özellikle günümüzde, sosyal medyanın gücü de göz önüne alınacak olursa iletişim tarafında medya yönünü de bu çerçevede kurumsal itibarını ve güvenilirliğini artırmak adına ele almak gerekir.

Çevik olabilmek için hızlı olmaya, hızlı olabilmek için de açık iletişimle birlikte yüksek derecede güvenin sağlanmasına ve sürdürülmesine ihtiyaç olduğu aşikardır.

Sonuç

Günümüz koşullarında, liderlerin özellikle her durumla ilgili kararı kendisinin vererek kontrolü elinde tutması ve merkeziyetçi bir yönetim sergilemesi maalesef sonuç vermemektedir. Buna mukabil artık sadece çevik liderlik sergilenmesi gerekir. Bunun için de liderlerin VUCA dünyasını yönetebilmek adına; kurum değerleri, vizyonu ve öncelikleriyle uyumlu, kendi başına iş görebilen, inisiyatif kullanabilen yöneticiler ve birimler yetiştirerek yüksek güven ortamının bulunduğu, gönül bağı oluşturmaya yönelik geribildirim kültürünün hâkim olduğu organizasyonları oluşturmaları gerekir.

You don't have permission to register