f

Get in on this viral marvel and start spreading that buzz! Buzzy was made for all up and coming modern publishers & magazines!

Fb. In. Tw. Be.

TEKNİK BORDROLAMA (ARGE-TASARIM) NEDİR?

5746 sayılı Araştırma Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi kanunu kapsamında yeni ürünlerin üretilmesi, yeni üretim süreçlerinin tasarlanması, bilimsel ve teknik yollarla yapılan araştırma faaliyetlerinin sonucunda oluşan ürünlerin geliştirilmesi amaçlanmıştır.

Ar-Ge Merkezi, işletmede ayrı bir birim şeklinde oluşturulmuş, yurtiçinde araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunan ve bazı sektörlerde en az 15; bazı sektörlerde ise en az 30 tam zamanlı Ar-Ge personeli istihdam eden birimlerdir.

Tasarım Merkezi ise işletmede ayrı bir birim şeklinde oluşturulmuş, yurtiçinde tasarım faaliyetlerinde bulunan ve en az 10 tam zamanlı Tasarım personeli istihdam eden birimlerdir.

Ar-Ge faaliyetler ülkenin ve işletmenin ekonomik olarak gelişmesinde büyük bir paya sahiptir. Bu nedenle Ar-Ge faaliyetlerinin desteklenmesi amacı ile çeşitli indirim, teşvik ve istisnalar sağlanmaktadır.

Destek ve Teşvikler Nelerdir?

Ar-Ge İndirimi: Ar-Ge indirimi Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri, proje faaliyetleri kapsamında yapılan harcamalar %100’ünü Kurumlar Vergisi matrahından indirim olarak alınabilir

Gelir vergisi stopajı teşviki: İşletmelerin bünyesinde bulundurdukları Ar-Ge merkezlerinde çalışan ve bu çalışmaları destekleyen personellerin çalışmaları karşılığında elde ettikleri ücretler için gelir vergisi stopaj teşviki uygulanır. Doktoralı personeller için uygulanan teşvik oranı %95; yüksek lisans mezunları ve temel bilimler lisans mezunları için %90; diğerleri çalışanlar için ise % 80 oranında uygulanmaktadır.

Sigorta primi desteği: Ar-Ge çalışmaların bulunan personellerin sigorta primlerine %50 indirim uygulaması yapılır. Bu kısım devlet tarafından karşılanır

Damga vergisi istisnası: İşletmeler, 5746 sayılı kanun kapsamında damga vergisinden muaf sayılmıştır.

Gümrük Vergisi İstisnası: İşletmeler 5746 sayılı kanun kapsamında sürdürdükleri faaliyetler doğrultusunda ithal edilmiş olan mal ve ürünler gümrük vergisinden muaf tutulur

Temel Bilimler Desteği: firmaların temel bilimler alanında personeller istihdam etmesi için yapılan bir destektir. Personele ödenen ücretin asgari brüt ücret kadarlık kısmı 2 yıl süre ile Bakanlık bütçesine konulacak ödenekten karşılanır.

 

 

“ Teknik bordrolama iş yükünün oldukça yoğun olduğu ve hassaslıkla takibinin yapılması gereken bir iştir. ”

Irmak Kılıçarslan

 

 

Bu anlamda teknik bordrolama iş yükünün oldukça yoğun

olduğu ve hassaslıkla takibinin yapılması gereken bir iştir.

Bordroların doğru ve yasaya uygun bir şekilde hesaplanıp;

talep edilen form ve raporların zamanında hazırlanması

gerekmektedir.

You don't have permission to register