f

Get in on this viral marvel and start spreading that buzz! Buzzy was made for all up and coming modern publishers & magazines!

Fb. In. Tw. Be.

ÖLÇÜMLENEN KURUMSAL AİDİYET

Sanayileşme devriminden sonra hızla gelişen sanayileşme ve fabrikalaşma adımlarıyla birlikte insanların toplu alanlarda çalışma sonucunu doğururken ortak bir paydada bulundurma gereksinimini ortaya çıkarmıştır. Bu nedenle ki sanayi sektörünün gelişmesi günümüzde farklı boyutlara ulaşma ile gelecekte kurumsallaşmanın temelinin atılmasına ve fabrikaların kurumsal kimlik kazanmasına ihtiyaç duyulmuştur. Kurumsallaşmanın gerçekleşmesi ile kurum kültürünün oluşmasına olanak sağlanırken kurumsal aidiyet (bağlılık) düşüncesi hakim kılınmaya çalışılmıştır.

Çalışanlar, bireysel farklılıklara ve özelliklere sahip olsalar da kuruma aidiyet bilinci ve kavramı içerisinde ortak hedefleri gerçekleştirme çabasını gütme ve idrakını ortaya koyması eylemidir.

Yalnızca çalışanlara hedef koymak, istenen hedeflere ulaşması amacını gerçekleştirmesi için zorlayıcı, baskıcı, otoriter yöntemlerle kurum aidiyeti sağlanamaz ve olanak tanımaz.

Çalışan tarafından kurumsal hedeflerin benimsenmesi, hissedilmesi, kendi istek ve arzusunu ortaya koyması, yöneticilerin tutum, davranış, hal ve beden dilini karşı tarafa aktarabilme ölçümündeki tutarlılığına bağlıdır.

Bir işe, sadece çalışanı olmak aidiyet duygusunu sağlamak için yeterli bir durum olmamakla birlikte şirketin misyon ve vizyonunu bilmesi, kuruma karlılık sürdürülebilir rekabet gücü, kurumsallaşma, sürekli gelişim, kalite, mükemmel olma, kurum kültürünü yaşatabilme, değişim etkinliğini sağlayabilme, performans ve verimliliğin önem arz etmesiyle anlam kazandırılır. Çalışan, sürekli yeniliği takip eden, kendi gelişimini sağlayan ve bu konuda şirketin olanak ve imkan sağlanması çerçevesinde daha ileri bir seviyeye taşıyarak, kurumun hedeflerine yönelik ölçümlerde katkı sağlayarak üzerine düşen aidiyet duygusunu gerçekleştirmiş olacaktır. Yönetici ise idare eden, yöneten, yönlendiren, farklı yöntemlerle süreci muhakeme edip fikirlerini çalışanlarıyla paylaşarak karar merci yetkisini görüş birliğinden yana kullanmalıdır.

Çalışılan kurumun değerini arttırarak sektörde hizmet sürecini en ideal bir gerçeklikle şirketin sağladığı üstünlükleri, hedefleri tüm çalışanlarca tam bir bağlılık (aidiyet) hissederek yaşanılması sonucu, ortamın davranışsal sorumluluğu içine hapsederek insiyatif almasın sağlar.

Değişimi kendisiyle başlatan firmalar, yöneticiler ve çalışanlar ortak amaçlar etrafında yönetimsel başarıyı yakalamanın doyumunu yaşarlar.

You don't have permission to register