f

Get in on this viral marvel and start spreading that buzz! Buzzy was made for all up and coming modern publishers & magazines!

Fb. In. Tw. Be.

İYS VE KVKK ŞİKAYET YÖNETİMİ

KVKK ŞİKAYET

İlgili kişinin şikayet yoluna başvurulabilmesi için ilk olarak veri sorumlusuna Kanunun 13. maddesi uyarınca yapmış olduğu başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya 30 gün içinde başvuruya cevap verilmemiş olması gereklidir. İlgili kişilerin veri sorumlusuna başvurmadan doğrudan Kurula şikayet yoluna gitmesi mümkün değildir.Kişisel verilerinin işlenmesi kapsamında kişilik hakları ihlal edilen ilgili kişilerin, genel hükümlere göre tazminat hakları saklı tutulmuştur. Başvuru yoluna gitmenin zorunlu, şikâyet yoluna gitmenin ise ihtiyari olması sebebiyle, başvurusu zımnen veya açıkça reddedilen ilgili kişinin bir yandan Kurula şikâyette bulunabilmesi, diğer yandan doğrudan adli veya idari yargı yoluna gidebilmesi mümkün olacaktır.İlgili kişinin Kurula şikayette bulunmasında öngörülen süre, veri sorumlusunun cevabını öğrendiği tarihten itibaren otuz ve her hâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gündür. Fakat Kurulun inceleme yapabilmesi için mutlaka ilgilinin şikayetine ihtiyaç yoktur. Kurulun ihlal iddiasını herhangi bir şekilde öğrenmesi durumunda da resen harekete geçerek görev alanına giren konularda gerekli incelemeyi yapması yetkisi dahilindedir.Kanunun 15. maddesiyle, Kurul tarafından yapılacak incelemenin usul ve esasları düzenlenmiştir. Buna göre, Kurul, şikâyet üzerine veya ihlal iddiasını öğrenmesi halinde resen, görev alanına giren konularda gerekli incelemeyi yapabilecektir. Bu inceleme, şikâyete ya da resen öğrenilen ihlal iddiasına münhasır olacaktır.Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanunun 6. maddesinde belirtilen şartları taşımayan ihbar ve şikâyetler incelemeye alınmamaktadır.. Veri sorumluları, Devlet sırrı niteliğindeki bilgi ve belgeler hariç, talep edilen bilgi ve belgeleri, Kurula 15 gün içinde göndermek veya gerektiğinde yerinde inceleme yapılmasına imkân sağlamak zorundadır.

Kanunda Kurulun, şikâyet üzerine yapacağı inceleme sonunda cevap vermesi öngörülmüş, şikâyet tarihinden itibaren altmış gün içinde herhangi bir cevap verilmezse talebin reddedilmiş sayılacağı hükme bağlanmıştır. Buna göre, şikâyet tarihinden itibaren altmış günlük sürenin geçmesiyle idari yargıda dava açma süresi başlayacaktır.Kurulun, şikâyet üzerine yapacağı inceleme ile ilgili olarak altmış günlük süre içerisinde bir cevap vermesi öngörülmüş ise de, resen yapacağı incelemeler yönünden herhangi bir süre öngörülmemiştir. Kurul, şikâyet üzerine veya resen yapılacak inceleme sonucunda, Kanun hükümlerinin ihlal edildiği kanaatine varırsa, tespit ettiği hukuka aykırılıkların ilgili veri sorumlusu tarafından giderilmesine karar verir ve kararı ilgililere tebliğ eder. Bu karar, tebliğden itibaren gecikmeksizin ve en geç otuz gün içinde yerine getirilecektir. Yine şikâyet üzerine veya resen yapılan inceleme sonucunda, Kanuna aykırı uygulamanın yaygın olduğunun Kurul tarafından tespit edilmesi üzerine ilgili kurum ve kuruluşların görüşü de alınmak suretiyle bu konuda ilke kararı alınır ve bu karar yayımlanır.Ayrıca Kurula, telafisi güç veya imkânsız zararların doğması ve açıkça hukuka aykırılık şartlarının birlikte gerçekleşmesi halinde, nihai karardan önce veri işlenmesinin veya verinin yurtdışına aktarılmasının durdurulmasına karar verme yetkisi verilmiştir. İlgililerin, Kurulca verilen kararlara karşı idare mahkemelerinde dava açabilmeleri mümkündür.

İYS ŞİKAYET

İYS’DE şikâyet süreci nasıl çalışıyor?

Bu konuda ise şikayet başvuruları, internette ulaşılması çok kolay olan e-Devlet kapısı ve ticaret başkanlığı internet sitesi sayesinde veya yazılı olarak şikayetçinin net olarak ikametgahının bulunduğu yerdeki il müdürlüğüne yapılmak durumundadır.Şikayetçi olan gerçek kişi ise adı, soyadı ile imzası ve ikametgah adresinin; bulunan tüzel kişi ise unvanı, adresi ile temsile yetkili kişinin veya uygun görülmekte bulunan vekilin adı soyadı ile imzasının başvuruda yer alması gerekir.

İstenmeyen Ticari sorumluluklarda dikkat edilmesi gereken mecburi konular!

 • T.C. kimlik numarası
 • Telefon numarası
 • Abonesi olduğu GSM operatörünün adı İletinin gönderilme tarihi ve saati İletinin içeriğinin tamamı
 • Şikâyetçinin tacir olması durumunda Merkezi Sicil Kayıt Sistemi numarası
 • Şikâyetçinin esnaf olması halinde bu durumu belirten ibare yer alır.
 • Varsa iletinin görsel bir örneği başvuruya eklenir.

* Elektronik posta yoluyla gönderilen iletilerde, şikâyetçinin;

 • T.C. kimlik numarası
 • Elektronik posta (e-posta) adresi
 • Şikâyetçiye e-posta hizmeti sağlayan işletmenin adı
 • İletiyi gönderenin e-posta adresi
 • İletinin gönderilme tarihi ve saati İletinin içeriği
 • MERSİS (Merkezi Sicil Kayıt Sistemi) numarası Şikayetçinin tacir olması durumunda istenir.
 • İletinin bir örneği başvuruya eklenir.

Sesli arama yoluyla yapılan iletilerde, şikâyetçinin;

 • T.C. kimlik numarası
 • Telefon numarası
 • GSM veya sabit hat operatörünün adı
 • İletiyi gönderenin numarası (bu numaranın alınamaması halinde marka ve işletme adı)
 • İletinin gönderilme tarihi ve saati
 • İletinin içeriği
 • Şikâyetçinin tacir olması halinde MERSİS numarası
 • Şikâyetçinin esnaf olması halinde bu durumu belirten ibare yer alır.

Farkı olan elektronik iletişim araçları ile yapılmışsa iletişim aracının çeşidine bağlı olarak yönetmelikte belirtilen bilgilerden uygun olarak seçilmiş olanları yer verilir.

Peki, bu konudaki Şikâyet başvurusu ne zaman yapılır?

Şikâyet başvurusu, ticari elektronik iletinin gönderildiği tarihten itibaren gecikmeksizin 3 (üç) ay içinde yapılır. Şikâyetçi olanın eşi, çocuğu veya herhangi bir yakını adına şikâyette bulunabilir mi? Şikâyetçi kişi bir tek kendisine ait elektronik iletişim adreslerine gönderilen mecburi olan ticari elektronik iletilere ilişkin şikâyette bulunabilir.

İstenmeyen ticari elektronik iletilerde şikâyet süreci nasıl ilerler ve sonuçlanır?

 • İl müdürlüğü tarafından konuya ilişkin belirlenen bilgi ve belgeler ilgiliden elden verilerek veya herhangi bir şekilde temin edilerek şikâyet sonuçlandırılır. Fakat gerekli olan hallerde il müdürlüğünce denetimi için görevlendirilen kişi yani personel tarafından yerinde denetim yapılabilme hakkına sahiptirler.
 • Hizmet Sağlayıcısı olan ve aracı hizmet sağlayıcısı gibi, il müdürlüğü tarafından herhangi bir söz konusu şikâyetle ilgili olarak talep edilen bilgi ve belgeleri, bununla beraber bu talebin tebliğinden itibaren 15 (on beş) gün içinde teslim etmekle mecburdurlar. Gerekli durumda ilgilinin talebine istinaden il müdürlüğünce bu süreç sadece ve sadece yalnız bir defaya mahsus olmak üzere en fazla 15 (on beş) gün uzatılabilir, ve sonrasında bu sürenin sonunda da talep edilen bilgi ve belgeler eğer teslim edilmez ise, şikayet başvurusu sırasında il müdürlüğüne sunulmuş olan bilgi ve belgeler üzerinden mecburi olarak idari işlem uygulanır.
 • İl müdürlüğü, herhangi bir hizmet sağlayıcı veya aracı hizmet sağlayıcının net olarak doğrudan tespit edilemediği durumlarda ise, ilgili kamu kurum ve bu gibi kuruluşları ile elektronik haberleşme hizmetinde bulunan işletmecilerden bilgi ve belge talep edilmektedir.

İYS şikâyet sürecinde denetim mekanizması nasıl çalışır?

 • Ticaret Bakanlığı belirlenmiş olan hizmet sağlayıcı ve aracı olan hizmet sağlayıcının yönetmeliği kapsamında gerçekleştirdiği faaliyet ve işlemleri denetlemeye ise yetkilidir.
 • Bakanlıkça uygun görülüp görevlendirilen denetim elemanları, yönetmelik kapsamında belirlenmiş olan bakanlık yetkisine giren hususlar ile ilgili olarak her türlü ulaşılan bilgi, belge ve defterleri istemeye ve bunları incelemeye ve örneklerini almaya, bu konuyla alakalı ilgililerden yazılı ve sözlü bilgi almaya her bir şekilde yetkilidir. İlgililer ile bağlantılı olan istenilen bilgi, belge ve defterler ile elektronik kayıtlarının, bunların örneklerini eksiksiz olarak ve gerçeğe uygun olarak verme durumunda, yazılı ve sözlü bilgi taleplerini karşılamak ve gerekli yardım ve kolaylığı göstermekle mecburidir.
 • Bakanlıkça uygun görülen görevlendirilen denetim elemanları, ticari elektronik ortamdaki iletileri gönderen hizmet sağlayıcı ve bunla beraber aracı hizmet sağlayıcının net olarak abonelik bilgileri ile gerekli bilgi ve beraberinde belgeleri ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşları ile online ortamda haberleşme hizmeti sunan işletmecilerden istemeye net bir şekilde yetki hakkı vardır.

İYS şikâyetlerde idari yaptırımları uygulama

 • Belirlenmiş olan yönetmeliğe aykırı hareket edenlere aksi takdirde 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun değişmeksizin 12’nci maddesi uyarınca uygulanacak belirli olan idari para cezalarını vermeye, Hizmet Sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcının sicile kayıtlı olan merkezinin bulunduğu yerdeki il müdürü yetkilidir.
 • Bu duruda verilen idari para cezaları, tebliğ tarihinden itibaren net olarak bir ay içinde ödenmek zorundadır.
kannad sex video hdthaiporn.com shahrukh khan and kareena kapoor sexyaunties flyporn.info panjabi sexi vedio bathroomsex booloo.mobi punjabi sexy video movie girl xxx vegasmpegs.mobi xnnx desi banglaxxvideo dotporn.tv joujizz divya spandana hot brownporntube.info hinbi vibeo khatrimaza pro collectionofporn.mobi porn sounds www desisex gotporn.mobi xxx vin bengal teen sex sexix.mobi pron plus sex odisa pinkpix.net mother in law sex beeg russian manytubeporn.mobi boor me laura www x vodo teenpornvideo.mobi sexxy pics choda chudi film stripvidz.info nude desi women south indian girls pics fistingporntrends.com pv sindhu nude photos sunoharasou no kanrinin-san crunchyroll hentai.name penguindou jobs in anand sobazo.com w95 mask
You don't have permission to register