f

Get in on this viral marvel and start spreading that buzz! Buzzy was made for all up and coming modern publishers & magazines!

Fb. In. Tw. Be.

İNSANA İLİŞKİN YAKLAŞIMLARLA AİDİYET YÖNETİMİ

Aidiyet duygusu çalışanlarda aranırken, insana ilişkin bakışlar ve yaklaşımlar teorilerini bilmek, kişiler hakkında gerçek kişilik envanterlerine ulaşmamıza ve kişilik rollerini anlamaya yönelik gelişimlere katkı sağlayacaktır.

İnsana İlişkin Yaklaşımlarla Aidiyet Duygu Analizi
  • Hümanist Açıdan İnsan ve Aidiyet

Kendi kararlarını verebilme, sorumluluk, irade ve tercih özgürlüğüyle kendi yaşam tarzını oluşturarak, onurunu her şeyin üstünde tutan bir varlık olarak görmek, onun onurunu kıracak her türlü eylem ve söylemden kaçınmak temel ilkedir.

Bu özelliklere sahip insan aidiyet duygusunu fazlasıyla hissederek gerçekleştirme gayreti içerisinde çaba sarf eder. Kendisine özgü davranışlarla kurumda farkındalık yaratarak bize aradığımız aidiyeti verir.

  • Davranışçı Açıdan İnsan ve Aidiyet

İnsan bu açıdan ne iyi ne de kötü olarak dünyaya gelmediği, içinde yaşadığı çevrenin ürünü olduğunu, çevrenin onun davranışlarında belirleyici rol oynadığını söyler.

Bu yaklaşım insanın içinde bulunduğu ortamın süreçleri çerçevesinde şekillenerek yani birilerinin yönlendirmesi ve rehberlik etmesiyle kuruma uyum ve aidiyet duygusunu kazanmaya çalışır.

  • Psikanalitik Açıdan İnsan ve Aidiyet

Bu yaklaşım , insan davranışlarının iç ve dış etmenler ve çatışmalar tarafından şekillendiğini ileri sürerken , onun geçmiş yaşantı ve deneyimleri ileriki  yaşamda davranışlarını da etkilediği ve sosyalleşmesinde rol oynadığını belirtir.

Bu açıdan bakıldığında tecrübe ve deneyim kazanan insan kurum aidiyet bilincini kavramış ve kuruma katkı sunmak adına geçmiş yaşantıların deneyimiyle yol gösterici ve yönlendirici bir yaklaşım sergiler.

  • Etkileşimci  Açıdan İnsan ve Aidiyet

İnsan yaşamı ve anlamı sürekli başkalarıyla iletişim ve etkileşim halinde ortak bir anlam dünyası , kişiler arası köprü oluşturmada kişilerin birbirlerini anlama da belirleyicidir.

Başkalarıyla etkileşim halinde olan kişiler etkileşimin tüm kanalarını kullanarak ilişkilerini sağlıklı  ve güven temelli esaslara dayandırarak kurum içi ve kurum dışı aidiyet duygusunu gerçek anlamıyla yaşar.

  • Bilişsel Açıdan İnsan ve Aidiyet

İnsanın bilgiyi işleme sürecini ön plana çıkaran bu bakış açısı, algıladığımız dünyada  veya dünyayı algılayışımızda beynin rolü üzerinde dururken, bireyin problem çözmeyi , öğrenme sürecini, yetenek ve kapasitesinin özellikleri üzerinde durur.

Bilimsel açıdan araştırmalar yaparak kurum aidiyet duygusunu zihinsel süreçlerden geçirerek , analitik düşündürerek , problem çözme kabiliyetiyle kurum aidiyetini algısal ve sezgisel yöntemlerle kavratma amacı güder.

Kurumsal veya küçük ölçekli işletmelerin başarısı, iş hacmi, üretim potansiyeli , kurum içi ilişkileri etkileyen en önemli unsur çalışanların mutluluğu ve işlerini  benimseyerek aidiyet duygusunu kazanmalarıdır. İnsanlar zaman diliminin büyük bir bölümünü çalıştıkları ortamlarda geçirmektedir. Gün içerisinde 8-10 saat çalışarak kurum içinde ve kurum dışında iletişim kurmadan vakit geçirmek insanın ıssızlaşması ve yalnızlaşmasının hissetmesine neden olur. Bu nedenle herkesin mutlaka bir gaye-i hayatı ve gaye-i hayali varken şirketlerin ise  gaye-i hayali vardır. Gayesini ve hayalini doğru bir şekilde gerçekleştirebilmesi davranışlarını kontrol altında tutmasına ve hedeflerinden ayrılmamasına bağladır.

Bir insan dahi olsa veya çok güçlü bir insan da olsa tek başına sadece sınırlı işler yapabilir. Bu bilinçle büyük işler başarmanın birlikte aynı gaye ve faaliyet içinde olanlarla, aynı davranışlara uygun hareket edenlerle yakalanır. Aynı işyerinde çalışanlar aidiyet bilincini paylaşmaları sonucu düşüncelerini, ufuklarını, gayretlerini ortaya koymalarıyla kurumlarına değer ve aidiyet bilinci kazandırır.

Aidiyet bilinci kazanımları

  • Aidiyet bilinci olanlar, hedefleri büyük olur.
  • Aidiyet bilinci olanlar, kendi çıkarlarından daha çok kurumun menfaatlarını ön planda tutar.
  • Aidiyet bilinci olanlar, insiyatif alarak gelecekte kurumun misyon ve vizyonunun gelişmesine değer katar.
  • Aidiyet bilinci olanlar için hiçbir şey imkansız değildir ya da imkansız bir durum oluşturmaz.
  • Aidiyet bilinç olanlar, bilir ki her şey küçük ayrıntılarda gizemini tutsa da yeni buluşlar ve yenilikleri bulmak için fırsat kollar.

Ne yapacaksanız kendiniz yapacaksınız. Bir kurumun bir parçası olmak sizin elinizde , zevklerinize mahkum olmadan , değişim riskini başlatarak aidiyet duygusunu yaşam seçeneklerinize katarak her şeyi başarabilirsiniz. Unutmayın ki ‘’ her şey sizle başlar ve sizle biter.’’

You don't have permission to register