f

Get in on this viral marvel and start spreading that buzz! Buzzy was made for all up and coming modern publishers & magazines!

Fb. In. Tw. Be.

İk Operasyonel Metrik

1- İş Kazası Oranı

08.05.2008 tarihinde yürürlüğe giren 5510 sayılı ‘Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’ 13.maddesi gereğince; işyerinde veya işin yürütümü nedeniyle meydana gelen, ölüme sebebiyet veren veya vücut bütünlüğünü ruhen ya da bedenen engelli hâle getiren kazalar olarak tanımlanmıştır.

2- Turnover  Oranı

Çalışanların işletmeye katılmaları veya işletmeden ayrılmaları halinde oluşan çalışma gücü hareketi iş gücü devri olarak tanımlanmaktadır. Turnover oranı şirketinizde belirli vadede giriş-çıkış sirkülasyonunu tanımlanmış olup, belirlenmiş dönemde çeşitli nedenlerle oluşan değişken iş gücünü ifade etmektedir.

3- İşten Ayrılış Neden Grafiği

İşten ayrılma neden grafiği ,işletmede çalışanların işten ayrılma nedenlerini sebebiyle ( istifa, bildirili fesih, emeklilik, askerlik, iyi niyet ve ahlak dışı fesih, deneme süreci vb. ) şirket için oluşan iş gücünü kaybını tanımlar. Bu metrik işletme bazında çıkış süreçlerinin incelenerek olası kurum hafızasının ve kültürünün korunması noktasında önem arz eder. İşten ayrılan personellerin ayrılış nedenlerine göre tanımlamasını ifade eder.

4- Disiplinsizlik Oranı

Disiplin sistemi, işletmelerin insan kaynakları işlevi kapsamında kurulması ve uygulanması gereken birtakım ilke ve kurallardan oluşmaktadır. İnsan kaynakları yönetiminin idari kapsamında bulunan faaliyetlerden biri olan disiplin, personeli istenmeyen davranışlardan uzak tutmayı ve doğru davranmaya yöneltmeyi amaçlamaktadır. İşletmede çalışan personellerin, iyi niyet ahlak dışı davranışları nedeni ile yapılan 4857/25-2 kodlu çıkışları ifade eder.

5- Bildirimli Fesih Oranı

Fesih, taraflardan birinin tek taraflı irade beyanıyla sözleşmeye son vermesidir. Bu irade beyanı karşı tarafa ulaştığı zaman, diğer taraf sözleşmeyi fesheden tarafın iş ilişkisini sona erdirmek istediğini anlaması şartı aranmaktadır. Bildirimli fesih işleminde karşılık, süreli fesihle sona erdirmek isteyen işverenin geçerli sebep gösterme zorunluluğu bulunmaktadır. İşverence tazminat ödenerek bildirimli fesih yolu ile yapılan iş sözleşmesi fesihlerini ifade eder.

6- Özel Nedenlerden istifa

İşletme içerisinde gerçekleşen işgücü değişikliklerinin, zorunlu nedenler ve personel talepleri ile oluşmasını ifade eder. 4857 sayılı iş kanunundan doğan emeklilik, askerlik, evlilik ve personel talebi ile oluşan diğer nedenleri ölçmemizi sağlar. İşletme bünyesinde 4857 sayılı iş kanunu hükümleri ile tanımlanmış özel çıkışları(askerlik,evlilik,emeklilik) ifade etmektedir.

7- Eğitime Ayrılan Süre Oranı

Eğitim, bireye yeni bir davranış kazandırmak yada mevcut davranışını değiştirmek olarak tanımlanmaktadır. Eğitim şirketin organizasyonel performansının artması, çalışanların becerilerinin ve bilgilerinin kurumsal düzene uygun olarak yapılmasını sağlamaktır. İşletme içerisinde gerçekleştirilen eğitim süresinin oranını ifade eder.

8- İstifa Oranı

İstifa, kişinin hür iradesi ile işinden ayrılması şeklinde tanımlanmaktadır. İşten ayrılma nedenleri incelenerek işten ayrılış nedenleri saptanır, ona göre önlem alınarak çalışanları tutundurmanın artırılması amaçlanır. İşten ayrılış nedeninin saptanabilmesi için “Çıkış Mülakatları” kullanılabilir. Bu aşamada çalışandan iş ortamındaki çeşitli insan kaynakları uygulamalarının değerlendirilerek işten ayrılmaya neden olan ana faktörlerin açıklanması istenir. İstifa Oranı neden önemlidir? Çalışanların yerine nitelikli işgücü bulmak veya hazırlamak zaman gerektirmektedir. Bu da iş gücü kaybına ve üretimde aksaklıklara neden olabilir. Bir yıl içerisinde istifa yolu ile işten ayrılanların oranını ifade eder.

9- Eksik Gün Nedenleri

Eksik gün kodları, işverenin çalışanlarını 30 günden az çalıştırması durumunda, kişi bazında sigortalının kaç gün eksik çalıştığını ve eksik çalışma nedenini ispatlamak için kullanılan kodlardır. Ay içinde bazı iş günlerinde çalıştırılmayan ve ücret ödenmeyen sigortalıların eksik gün nedeni ve eksik gün sayısı, işverence ilgili aya ait aylık prim ve hizmet belgesi veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesiyle beyan edilir. Eksik gün kodları aşağıda açıklanmış olup, e-Bildirge sistemi üzerinden aylık prim ve hizmet belgesinin/ e-beyanname sistemi üzerinden muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin gönderilmesi esnasında, bu kodlar ile eksik gün sayısının SGK’ ya bildirilmesi gerekmektedir. APHB(Aylık prim hizmet bildirgesi) üzerinden verilen eksik gün nedenlerinin dağılımını ifade eder.

10- Kaza Sıklık Oranı

Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada, işveren tarafından yürütülmekte olan iş esnasında, sigortalının işveren tarafından görevle başka bir yere gönderilmesi yüzünden asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda, emzikli kadın sigortalının çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda, sigortalıların işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere toplu olarak taşınması sırasında meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedenen ya da ruhen özre uğratan olaydır. AB uygulamaları kapsamında 1 milyon saatte meydana gelen iş kazalarını sıklığını ifade eder.

11- Kaza Ağırlık Oranı

Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada, işveren tarafından yürütülmekte olan iş esnasında, sigortalının işveren tarafından görevle başka bir yere gönderilmesi yüzünden asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda, emzikli kadın sigortalının çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda, sigortalıların işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere toplu olarak taşınması sırasında meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedenen yada ruhen özre uğratan olaydır. AB uygulamaları kapsamında 1000 günde meydana gelen iş kazalarını, kayıp çalışma gününü ifade eder.

12- Raporlanma Oranı

Bir veya birden fazla doktor onayı ile verilen ve hastalığın tanısını, hastanın durumunu, dinlenmesi gerektiği durumlar için mazeretli izin durumudur. Vizite ekranlarında iş kazası sonucu alınan raporlar iş kazası raporu, hastalık nedeniyle alınan raporlar hastalık raporu ve analık nedeniyle alınan rapor analık ekranında bulunur. İş göremezlik ödeneği alabilmek için, iş göremezlik raporu aldığınız tarihten 1 yıl önceki tarih içinde en az 90 gün prim yatırmanız gerekmektedir. Bildirgeler üzerinden tanımlanan iş göremezlik raporlarının oranını ifade eder.

13- İşe Uyum Oranı

Oryantasyon süreci, bireyin işe alımının neticesinde işletmeye, mesai arkadaşlarına, ekibe ve yönetim sistemine entegrasyonu son derece önem arz etmektedir. İşe başlayan her yeni çalışana, ekibe uyum sağlayabilmesi için, gerekli bilgi aktarılmalıdır. İşletme süreç yönetiminin en değerli girdisi olan insan faktörünün firma bünyesinde işe giriş sürecinin akabinde firmaya uyumunu tespit eder.

You don't have permission to register