f

Get in on this viral marvel and start spreading that buzz! Buzzy was made for all up and coming modern publishers & magazines!

Fb. In. Tw. Be.

İk Maliyet Metrik

1-) Fazla Mesai Günü Oranı

Bir işyerinde haftalık çalışma süresini aşan çalışmalar fazla mesai olarak tanımlanmıştır. Normal mesaisi için bir ücret alan işçi, fazla mesaisi için de ayrıca bir ücret alır.

İş Kanununda yazılı koşullar çerçevesinde haftalık 45 saati aşan çalışmaları ifade etmektedir. İşletmelerde meydana gelen değişiklikler ve planlı/plansız üretim artışları sonucunda oluşan fazla çalışmayı ifade eder.

2-) Personel Birim Maliyet Oranı

Birçok işletmede iş gücü maliyetleri temel veya ikinci masraf kalemi olarak tanımlanmıştır.İşletme maliyet yönetimi ekseninde birim maliyet oranı diğer kalemler ile birlikte(sgk+vergi) stratejik önem arzetmektedir.

İşletmelerde üretim/hizmet rakabetinin en önemli girdilernden biri olan personel maliyeti oranını hesaplanmaktadır.

3-) Departman Bazında Maliyet Oranı

İşletmelerde bildirge üzerinden oluşan departman tanımlarının maliyet ekseninde oranını belirler.

4-) Teşvik Faydalanma Oranı

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) teşvik, istihdamın artması ve işsizliğin azalmasını sağlamak amacıyla, yine Sosyal Güvenlik Kurumu’nun belirlediği şartlara göre birçok iş yerinin ve işçinin desteklenmesi olarak açıklanmaktadır.

İşverenlere destek amacı ile yürürlükte bulunan 15 ayrı teşvik işlemlerinin faydalanma oranını SGK nezdinde tanımlar.

5-) Kişi Bazı Teşvik Oranı

Rekabetçi yaklaşımın tüm unsurları ile çalışma hayatının dinamiklerini etkilemek ile birlikte işverenler üzerinde ki maliyet – verimlilik ilişkisi önem arz etmektedir.

İşverenlere destek amacı ile yürürlükte bulunan 15 ayrı teşvik işlemlerinin kişi bazında faydalanma oranını SGK nezdinde tanımlar.

6-) Ek Ödeme Maliyet Oranı

İşletme bünyesinde tanımlanan ek ödemeler iş tatmini ile direk ilgisi olup çalışanların işletmeye katılımlarını etkilemektedir. Bu sebep ile artan yan haklar/ek ödemeler dengesi kurumun rekabet edebilirliğini olumlu/olumsuz yönden etki edecektir. İşletmelerin ek ödeme maliyet metriği insan kaynakları departmanı için büyük önem arz edecektir.

Aylık prim hizmet bildirgesinde SGK ‘ya bildirilen ek ödemlerin oranını tanımlar.

7-) Toplam Teşvik Kazancı

İşverenlere destek amacı ile yürürlükte bulunan 15 ayrı teşvik işlemlerinden toplam faydalanma oranını SGK nezdinde tanımlar.

😎 Kişi Başı Eğitim Maliyeti

Bireyin gelişimin temel noktalarından biri olan işletme bünyesinde planlanan/yapılan eğitim organizasyonlarının maliyetinin kişi bazında formüle edilmesi ile ede edilen değerli ifade eder.Artan eğitim saati ve maliyeti işletme üzerinde olumlu bir çok yansımasını beklenmektedir.

İşletme içerisinde gerçekleştirilen eğitim maliyetinin kişi başına oranını ifade eder.

9-) Görev Ücret Matrisi

İşletmede çalışan bireylerin bildirge üzerinden tanımlanan görev/meslek kodu üzerinde ücret ilişkisin meslek bazında dağılımlarını ifade eder. Mevcut ücret/görev ilişkisinin özellikle yetkinlik çerçevesinden tekrar analiz edilmesini sağlar.

Bildirgeler üzerinden tanımlana görevlerin ücret ile ilişkisini tanımlamaktadır.

10-) Ücretin Toplam Gelire Oranı

İşgücü maliyetlerinin işletmelerin bütçesinde önemli bir payı olması stratejik insan kaynakları süreçlerinde ücret yönetimi önemli bir girdi olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu nedenle çalışan maliyetin toplam ücret gelirine oranı işletmelerin rekabet edebilirliğine olumlu/olumsuz etki eden önemli bir girdidir.

Şirket toplam gelirin toplam personele oranını ifade eder.

11-) Kıdem Tazminatı Yükü

Kıdem Tazminatı çalışanın çalıştığı yıl sayısı kadar işine son verilmesi veya belirli koşullarda işten ayrılması (evlilik askerlik gibi) halinde aldığı giydirilmiş brüt maaştır. 2020 Yılının İkinci Yarısında Uygulanacak Kıdem Tazminatı Tavanı 7.177,17 TL şeklinde belirlenmiştir.

Tüm personellerin olası çıkış durumunda işverene muhtemel kıdem yükünü ifade eder.

12-) İhbar Tazminatı Yükü

4857 sayılı iş kanunun 17.maddesi referansı ile belirlenmiş olup,

İşveren- işçi arasında belirli nedenlerle anlaşmazlık ortaya çıkması sonucu taraflardan birinin tek taraflı olarak iş sözleşmesini fesih etmesi sonucu bazı hak ve sorumlulukların ortaya çıkması halidir. Taraflardan birinin bildirim süresine uymamaları halinde ihbar tazminatın ödemek zorundadır

Tüm personellerin olası çıkış durumunda işverene muhtemel ihbar yükünü ifade eder.

You don't have permission to register