f

Get in on this viral marvel and start spreading that buzz! Buzzy was made for all up and coming modern publishers & magazines!

Fb. In. Tw. Be.

EĞİTİM VE GELİŞİM İLİŞKİSİNDE NEREDESİNİZ?

KURUMSAL VE BİREYSEL EĞİTİMLERİN KURUMLARA KATKISI

En yaygın ve kapsayıcı ifadeyle, özel ve tüzel kişilere ait iş yerlerinde, belirli bir maaş karşılığında işe alınmış olan kişilere, görevleriyle ilgili gerekli bilgi, beceri ve tutumları kazandırmak üzere verilen planlı eğitim etkinlikleri olarak tanımlanabilecek hizmet içi eğitim ve bireysel eğitim, günümüzde giderek daha önemli hale gelmektedir. Dünyada yaşanan yoğun rekabet, bilgi ve teknolojideki hızlı gelişmeler, hizmet öncesi eğitimle alınan bilgilerin zamanla iş ortamında yetersiz kalmasını doğurmuştur. Bu durum, kurumsal ve bireysel eğitimin gerekliliğini ortaya koymuştur

Eğitim ve Gelişim İlişkisi

İşletmeler çalıştıracakları elemanları seçerken ne kadar dikkatli olsalar da işe alınan kişilerin işe uyumlarında problemler yaşanmaktadır. Bu problemler iş analizinin iyi yapılamamasından, iş gören seçimindeki hatalardan, işe girecek olanların kendilerini farklı tanıtmalarından kaynaklanabilir. Bununla birlikte, çevredeki hızlı gelişim ve değişim işletmelerde teknolojideki yeniliklere, değişen koşullara ayak uydurma gibi nedenlerle de çalışanların işletmelerde yetersizleşmesine, yabancılaşmasına neden olmaktadır. Bilgi çağını yaşayan günümüz dünyasında meslekler, bakış açıları, çalışma şartları ve teknikleri hızla değişime uğramaktadır. İşletmelerin rekabet ortamında kalabilmeleri için dünyadaki değişimleri izlemesi ve uyum sağlaması gerekmektedir. Bu uyumu sağlayabilmek için işletmede çalışanların dönem dönem eğitimlere alınması gerekmektedir.

İşletmelerin başarısı çalışanların başarısına bağlıdır. Çalışanların yeni şeyler öğrenmesi ve kendini geliştirmesi yoluyla işteki performanslarını yükseltmek mümkündür. Planlanmış eğitim faaliyetleri ile çalışanlara işletmenin istediği yönde tutum ve davranış değişikliği yaptırılması mümkündür. Bu nedenle bütün işletmelerde çalışanların eğitimi ve geliştirilmesinin özel önemi vardır.

Kurumsal Eğitimler
ÖRGÜTSEL YAPILANMADA YÖNETİMİN DİĞER UNSURLARI VE ÇALIŞANLAR

Firmalarda yapılan eğitimler sayesinde, yeni işlerin çalışan personeller tarafından tecrübe kazanarak öğrenilmesine harcanan vakitten çok daha kısa bir vakitte öğrenilmesini sağlar. Öğrenme süresini kısaltır. Eğitim, mevcut uygulamaların etkinliği ve verimliliğini artırır. Personelin işi daha fazla sevmesine yardımcı olur. Personel, eğitimle mevcut yeteneklerini artırır, yeni gelişmeleri öğrenmesi kolaylaşır. Yetenekli kişileri işe almak ve onları işte tutmak kolaylaşır, dolayısıyla iş gücünde yaşanan devir hızı düşer.

“ Firmalarda yapılan eğitimler sayesinde, yeni işlerin çalışan personeller tarafından tecrübe kazanarak öğrenilmesine harcanan vakitten çok daha kısa bir vakitte öğrenilmesini sağlar ”

Gelişim Eğitimleri

Hizmet içi eğitim ile çalışanların mevcut yetenekleri geliştirilir, bilim ve teknolojinin getirdiği yenilikler öğrenilerek mevcut ve oluşacak sorunların çözümü sağlanır. Çalışanlar kendilerini geliştirerek çalıştığı kuruma ve işine karşı motivasyonu artar. Çalışanların kendilerine yapılan yatırım, onları mutlu kılar. Daha verimli, daha özverili çalışarak başarılı performans gösterirler. Motivasyonu yüksek çalışanların yoğun olduğu işletmelerde verimli ve kaliteli mal ve hizmet üreterek rekabet ortamında ayakta kalabilmesi ve inovasyon yaratabilmesi daha kolay olmaktadır.

Gamze Abay
You don't have permission to register