f

Get in on this viral marvel and start spreading that buzz! Buzzy was made for all up and coming modern publishers & magazines!

Fb. In. Tw. Be.

BORDRO HAZIRLARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN UNSURLAR

Bordro nedir?

Genel ve kısa tabiriyle bordro, “işveren tarafından her ay işçiye ödenmesi gereken ücretin ve ücret üzerinden yapılan yasal ve özel kesintilerin gösterildiği kıymetli bir evraktır.”

Bordro ile ilgili kanun maddeleri ve idari para cezaları

Ücret bordrosu Vergi Usul Kanunu’nun 238. maddesinde düzenlenmiştir. Bu kanuna göre “İşverenler her ay ödedikleri ücretler için (maaş bordrosu) tutmaya mecburdurlar.” Gelir Vergisi Kanunu’na göre vergiden muaf olan ücretlerle diğer ücret üzerinden vergiye tabi hizmet erbabına yapılan ücret ödemeleri için bordro tutulmaz.

4857 sayılı İş Kanunu’nun 37. maddesinde “İşveren işyerinde veya bankaya yaptığı ödemelerde işçiye ücret hesabını gösterir imzalı veya işyerinin özel işaretini taşıyan bir pusula vermek zorundadır.”

5510 sayılı kanunun 102. maddesinin alt bendinde “İşverenler tarafından ibraz edilen aylık ücret tediye bordrosunda; işyerinin sicil numarası, bordronun ilişkin olduğu ay, sigortalının adı, soyadı, sigortalının sosyal güvenlik sicil numarası, ücret ödenen gün sayısı, sigortalının ücreti, ödenen ücret tutarı ve ücretin alındığına dair sigortalının imzasının bulunması zorunludur.

İş Kanunu’na göre maaş bordrosunda yer alması gerekenler;

 • İşçinin adı soyadı
 • Ödemenin yapıldığı gün ve bulunduğu dönem
 • Ekstra çalışma, hafta sonu tatili, bayram ve genel tatil ücretleri gibi asıl ücrete yapılan her çeşit eklemelerin miktarı
 • Vergi, sigorta primi, avans mahsubu, nafaka ve icra gibi her çeşit kesintilerin miktarı
 • Ücret ödeme günü
 • İşverenin imzası

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na göre maaş bordrosunda yer alması gerekenler;

 • İşyerinin sicil numarası
 • Bordronun ait olduğu ay ve dönem
 • Sigortalının adı ve soyadı
 • Sigortalıya ait sosyal güvenlik sicil numarası
 • Ücret ödenen toplam gün sayısı
 • Sigortalının ücreti
 • Ödenen ücret tutarı
 • Ücretin alındığını gösteren sigortalının imzası

Vergi Usul Kanunu’na göre maaş bordrosunda yer alması gerekenler;

 • Hizmet erbabının adı ve soyadı, ücretin alındığını gösteren imzası ya da mührü
 • Elinde mevcutsa vergi karnesinin tarihi ve numarası
 • Aldığı birim ücreti (aylık, haftalık, günlük, saatlik veya parça başı ücreti)
 • Çalışma süresi veya ücretin ait olduğu süre
 • Ücret üzerinden hesaplanmış olan vergilerin miktarı
Maaş Bordrosu Nasıl Hazırlanır?

Maaş bordrosu hesaplama, işçiden ve işverenden yapılacak olan kesintiler ile iki aşamadan oluşuyor. Maaş Bordrosu hesaplamak için

 

İşçiden yapılacak olan kesintiler;

 • SSK primi işçinin payı = Brüt ücret x %14
 • İşsizlik sigortası işçinin payı = Brüt ücret x %1
 • Gelir vergisinin matrahı = Brüt ücret – (SSK işçi payı + işsizlik sigorta işçi payı)
 • Gelir vergisi miktarı = Gelir vergisi matrahı x %15
 • Damga vergisi miktarı = Brüt ücret x 0,00759
 • Kesintilerin toplamı = İşçi payı + işsizlik sigortası işçi payı + Gelir vergisi + Damga vergisi
 • Net ücret = Brüt ücret – Kesintiler toplamı

İşverenden yapılacak olan kesintiler;

 • SSK Primi işveren payı = Brüt ücret x %15,5 (%5 indirim teşviki ile)
 • İşsizlik sigortası işveren payı= Brüt ücret x %2

Ücret bordrosu hesabında dikkate alınması gereken parametreler nelerdir?

Ücret bordrosu hesabında dikkate alınması gereken parametreler;

 • Asgari ücret
 • Sosyal güvenlik prim tabanı ve tavanı tutarları
 • Yemek parası tutarı
 • Yol parası tutarı
 • Aile zammı tutarı
 • Çocuk zammı tutarı
 • Özel sağlık sigortası primi ve bireysel emeklilik katkı payı
 • Asgari geçim indirimi
 • Gelir vergisi tutarı
 • Sakatlık indirimi tutarı
 • Damga vergisi
 • Kıdem tazminatı tavanı
 • Puantaj
 • Brüt ücret
 • SGK matrahı
 • SGK işçi ve işveren primi ve oranları
 • SGK tehlike sınıfları
 • Gelir vergisi matrahı
 • Net ücret
 • Avans
 • Fazla mesai
 • Resmi tatil çalışmaları
 • Yıllık izin
 • Sendika aidatları
You don't have permission to register